Forretningsorden Børne- og Ungdomskorpsens Samråd i Fredericia kommune Start Bus Afdelinger Aktiviteter Ansøgningsskemaer Link
Forretningsorden for Samrådet i Fredericia § 1 Blandt sine medlemmer vælger Samrådet sin formand, kasserer og sekretær. Valgene gælder for 2 år. Samrådet kan supplere sig med højst 2 personer fra de tilsluttede organisationer. Disse valg gælder for 2 år. De indsupplerede medlemmer har ikke stemmeret. § 2 Samrådet afholder møde mindst 4 gange årligt. Ekstraordinært møde kan indkaldes såfremt 2 medlemmer fremsætter ønske herom. § 3 Dagsorden udsendes til Samrådets medlemmer senest 8 dage før mødet. Dagsorden skal mindst indeholde fgl. punkter: · Godkendelse af referat · Efterretningssager · Indkomne forslag · Økonomi § 4 Mødet ledes af formanden eller i formandens forfald af et andet Samrådsmedlem. § 5 Samrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. § 6 Sekretæren tager referat af mødet, der ordentligvis udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter mødet. § 7 Til retsligt at forpligte Samrådet kræves underskrift af formanden samt et medlem af hver af de tilsluttede organisationer. § 8 Hvert år i februar måned afholder Samrådet et orienteringsmøde, hvortil alle de tilsluttede organisationers enheder i kommunen indbydes. Dagsorden til mødet udsendes med 14 dages varsel. § 9 Sammen med dagsorden til det årlige orienteringsmøde udsendes formandens beretning for det forløbne år samt revideret regnskab. Regnskabet følger kalenderåret. Vedtaget af Samrådets I Fredericia d. 15. december 2004
web@bus-fredricia.dk Tryk F5 for at opdaterer siden