Nyheder

Som spejder eller FDF'er værner vi om naturen og hjælper andre

Fredericia 10.6.2024

Referat af årligt orienteringsmøde onsdag d. 6. marts 2024


Deltagere: Jan Møller Jørgensen, KFUM Olaf Rye gruppe og formand for BUS; Henrik Ladeby, DDS Elbospejderne og kasserer i BUS; Mette Bjørn Christensen DDS Fæstningsgruppe og medlem af BUS; Amalie Eriksen, FDF Fredericia Søndermarken; Mette Brændeskov, KFUM Bülow gruppe, Grethe Mølgaard, KFUM Olaf Rye gruppe; Tina Larsen, 1.Sct Georgs gilde; Dennis Bahnsen, KFUM Bülow gruppe; Karin Grunnet, 1.Sct Georg gilde ; Niels Erik Uth Andersen, 1.Sct Georg gilde; Randi Friberg, FDF Fredericia 2 Chr Sogn; Lene Wetche Balslev, FDF Fredericia 2 Chr Sogn; John Balslev, FDF Fredericia 2 Chr Sogn; Simon Fauerskov, FDF Fredericia Søndermarken og Michael Bo Larsen, FDF Fredericia Vejlby og medlem af BUS. Mikkel Hviid, Fredericia Kommune

 

Jan bød velkommen, og en særlig velkomst til Mikkel Hviid.

Mødet indledtes med at synge ”Min lille anemone”


1 Valg af dirigent

Jan blev valgt


2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt


3 Formandens beretning

Jan knyttede nogle bemærkninger til den skriftlige beretning. Jan havde forsøgt at lade kunstig intelligens udfærdige den skriftlige beretning, men det var ikke muligt, så den er forfattet af formanden selv.

Medlemstallet falder stadig, det er svært at motivere og fastholde børn og unge. Mange deltager kun i aktiviteten, og ikke det fællesskab som er grupper og kredse.


Tilskudsmidler fra det offentlige gives godt ud, og kommer godt igen.

Jan overrakte Grethe Mølgaard en erkendtlighed for hendes vedholdende arbejde med bøgegrenene.

Fredericia Kommune tilbyder 3 workshops i foråret- kunstig intelligens -intern kommunikation – rekruttering af frivillige.

Kommentarer:

 • Der mangler klarhed over, hvilke udgifter der kan søges huslejerefusion til. Jan forklarede kort om regler og muligheder for henholdsvis eget hus og selvejende intuition.
 • Opfordring til BUS forretningsudvalg, om at undersøge muligheder for at få økonomiske midler fra andre kommunale puljer.
 • Spørgsmål om der har været sager i folkeoplysningsrådet, om der har indflydelse på spejderes og FDF’eres arbejdsområde. Jan fortalte at der ikke har været negative tiltag.
 • Ønske om længere tidsfrist for indsendelse af ansøgning om lokale tilskud, pt er der 1 dag. Jan tager problemstillingen med til den kommunale forvaltning.

 

4 Økonomi

Henrik Ladeby gennemgik årsregnskabet, der udviste et underskud på 6867,48 kr


5 Indkomne forslag


6 Afholdte arrangementer:

- uddeling af bøgegrene

Bøgegrenene blev godt modtaget på plejehjemmene

- julemærkemarch

Lille fald i antal deltagere i forhold til forrige år. Hjælp fra Sct. Georgs gilderne. Rart at kunne komme ind i tøjhuset.

- årsoptakt

Alle tre forbund deltog, 65 deltagere. Afslutning blev lidt ”flydende”. Ønske om årstal på årsoptaktsmærket, pt har BUS mærker til et år liggende, ved fremtidig bestilling tages det med.

- ledergrill

Fint arrangement, med 25 deltagere. God stemning og god snak ved bordene. De fremmødte ønsker gerne en gentagelse.


7 Kommende arrangementer

- uddeling af bøgegrene, 29.april

Grethe Mølgaard er koordinator. Bøgegrene er klar 29.april.

- Royal Run, vores deltagelse. Herunder faneborg, eventuelt fælles aktivitet, 20.maj.

Forslag om at gå sammen om BUS’ enheder står for en fx en madbod. Der var ingen kræfter til at løfte opgaven.

- Ledergrill, 6 juni

Arrangementet byder på grill, snak og sparing, for alle ledere og bestyrelsesmedlemmer +18. Sct Georgs gilderne vil gerne yde økonomisk støtte, så arrangementet er gratis. KFUM Skærbæk vil danne rammen for arrangementet.

- årsoptakt, 28.september

Konceptet fastholdes, med en 5 og 10 km rute. Årsoptakten afvikles fra kl  10-13.

- julemærkemarch, 1.december

Opfordring til alle om at deltage, enten som grupper, familier eller alene.

- andet?

Fredslyset, 30.november. Vandring med lys og kort gudstjeneste.

”Stafet for livet” 24-25.aug, indsamling til Kræftens bekæmpelse. Der søges særligt nogle der vil vandre om natten. Arr: Sct Georgs gilderne.


8 Indlæg ved kommunens nye foreningskonsulent ”Hvad kan vi bruge hinanden til”.

Mikkel Hviid, præsenterede sig og fortalte om sit arbejdsområde.

Mikkel gennemgik et oplæg til etablering af netværksgrupper inden for BUS’ arbejdsområder. Herefter fulgte en god debat om de lokale gruppers- og kredses behov for netværk.

Samrådet indkalder til et netværksmøde i september.


9 Samrådets deltagelse i Naturrådet i Fredericia Kommune

BUS er blevet tilbudt en plads i kommunes Naturråd. Rådet arbejder med udvikling af naturområder. Interesserede kan henvende sig til Jan Møller Jørgensen.


10 Eventuelt

Nattevagter søges til teltvagt i forbindelse med 6.juli jazz. arr. Fredericia jazzklub.

Samrådets årlige orienteringsmøde afholdes 6.marts 2025

 

Referent: Michael Bo Larsen


Referat af årligt orienteringsmøde torsdag d. 9. marts 2023

 

Deltagere: Jan Møller Jørgensen, KFUM Olaf Rye og formand for BUS; Lene W Balslev, FDF Fredericia 2.Chr Sogn; Maria Staun, FDF Fredericia 2.Chr Sogn; Tine A Strøm, FDF Fredericia Vejlby; Grethe Mølgaard, KFUM Olaf Rye; Karin Grunnet, Sct. Georgsgildet; Preben H Larsen, KFUM Skærbæk; Tina Larsen, KFUM Skærbæk; Louise Mikkelsen, KFUM Bülow; Mogens Bahnsen, KFUM Bülow og medlem BUS forretningsudvalg; Henrik Ladeby, DDS Elbospejderne og kasserer i BUS; Torben Vesterlund, FDF Fredericia 1.kreds og medlem BUS forretningsudvalg; Simon Fauerskov, FDF Søndermarken, Birgitte Jakobsen, Fredericia kommune og Michael Bo Larsen, FDF Fredericia Vejlby og medlem BUS forretningsudvalg;

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Torben Vesterlund valgt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Formandens beretning

Lavt aktivitetsniveau i 2022 i kølvandet på corona pandemien.


Der udbetalt kommunale tilskud i 2022, uden særordninger.


Der har været udfordringer med udbetaling af huslejerefusion, ved leje af hytter til weekend- og sommerlejre. Disse fejl er rettet og ydes igen som hidtil 65%. Fejlen opstod omkring fortolkning af lovning.


I folkeoplysningsrådet er Jan M Jørgensen valgt som formand. Kontakt gerne Jan, hvis der er projekter eller sager i grupper og kredse, som skal hjælpes igennem det kommunale system.


Stor opfordring til at sende ledere, både unge og ældre, på kursus. I 2022 blev alle kurser refunderet 100%. Kontakt gerne Jan M Jørgensen, hvis der er tvivl om, hvilke kurser der kan søges refusion til.


Fredericia Kommune afholdte nytårskur i april 2022, hvor der bl.a. blev uddelt en friluftspris. I 2023 nytænkes hele arrangementet omkring nytårskuren.


En stor tak til Grethe Mølgaard, for indsatsen omkring uddeling af bøgegrene.


Mogens Bahnsen er lokal repræsentant i friluftsrådet. Der har været lav aktivitet i friluftsrådet i 2022. Kontakt gerne Mogens hvis der projekter, som kan støttes af friluftsrådet.


Samrådet havde påtænkt et grillarrangement for ledere og bestyrelser i 2022, men blev ikke gennemført. Der blev brugt en del energi på SL og FDF-landslejr.

 

Lene Balslev spurgte til retningslinjer for lokaletilskud, og savner en klar udmelding. Jan M Jørgensen, vil i samarbejde med Birgitte Jakobsen forsøge at lave et sæt retningslinjer.

 

Maria Staun, efterlyste hvem indbydelser til nytårskuren 2022 blev sendt til. Birgitte Jakobsen havde sendt indbydelserne efter de data kommunen har om de enkelte enheder.

 

Økonomi

Kasseren gennemgik regnskabet for 2022, der udviser et overskud på 6.665,78 kr. BUS har en formue på 108.546,95 kr. pr 31/12 2022.

 

Indkomne forslag

Ingen

 

Afholdte arrangementer:

-     uddeling af bøgegrene

Forløb godt og planmæssigt. Blev godt modtaget på plejecentrene. Rosenlund fik som noget nyt bøgegrene i 2022.

- Julemærkemarch

375 deltagere, god stemning og godt vejr. Udvalget havde fået adgang til køkken og cafe i Tøjhuset.

- Årsoptakt

Blev gennemført med 50 deltagere på 5 og 10 km ruter. Start- og sluttidspunkter skal koordineres, så fællesskabet forstærkes. Jan beklagede at mærkerne endnu ikke er leveret, har fået oplyst de kommer d.22.marts 2023. Jan bringer mærker ud til berørte enheder.

 

Kommende arrangementer


-  Uddeling af bøgegrene

Grethe Mølgaard påtog sig opgaven som koordinator i 2023. Uddeling planlagt til uge 17 – 2023.

Grethe kontakter enhederne.


- Ledergrill

Torsdag d.8.juni kl. 18,00 hos FDF Fredericia Søndermarken, Skovvej 50.

En uformel komsammen for ledere og bestyrelse i grupper og kredse.

BUS afholder udgifter for mad, drikke og grill.

Tilmelding kommer i begyndelsen af maj, men informer gerne hjemme i enhederne.

- Årsoptakt

Lørdag d.2.september, start og mål i centrum af Fredericia. Der udbydes 5 og 10 km ruter. Nærmere informationer følger.

- Julemærkemarch

Søndag d.3.december kl. 9,00 ved Tøjhuset. Opfordring til at støtte arrangementet og julemærkehjemmene.

 

Indlæg ved kommunes nye fritidskonsulent. ”Hvad kan vi bruge hinanden til”

Fredericia nyligt ansatte foreningskonsulent, Mikkel, kunne ikke deltage. Birgitte Jakobsen fra den kommunale forvaltning deltog i stedet.

Birgitte informerede om Fredericia kommunes forvaltning ”Kultur- og Idræt”.


Der afholdes Kultur- og Idrætsfest tirsdag d.3.oktober 2023 kl. 17,30-20,00 i Eksercerhuset, hvor frivillige fra folkeoplysende foreninger inviteres, som en afløser for nytårskuren. Der bliver en begrænsning i deltagerantal fra de enkelte foreninger. Indbydelse følger.


Der udbydes 4 kurser omkring frivillige, med hvert sit tema. Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet. Kurserne afvikles i samarbejde mellem Fredericia idrætsråd og folkeoplysningsudvalget.


Netværksmøder. Birgitte opfordrede til at skabe netværk på tværs af grupper og kredse, om konkrete emner. Netværkene bør mødes to gange årligt.

Jan M Jørgensen vil påtage sig opgaven om at koordinere behov, ønsker og emner for netværksmøder, og have kontakt til Birgitte Langkilde.

Birgitte nævnte i den forbindelse en mulighed for at BUS, kan oprette et kursus i ”Medlemsservice”, som et eksempel på et netværksmøde.

 

Flere i forsamlingen udtrykte stor utilfredshed med forvaltningens navn ”Kultur og Idræt”. Spejdere og FDF’ere føler sig ikke dækket ind under det navn. Der blev fremsat forslag om at ændre det til ”Kultur og Fritid” eller ”Kultur og foreninger”. Jan M Jørgensen, ville bringe det videre til folkeoplysningsrådet.

 

Eventuelt

Lidt forsinket præsenterede vi os for hinanden.

Jan M Jørgensen, oplyste at styrketallet var faldet fra 700 medlemmer i 2021 til 606 medlemmer i 2022.


Torben Vesterlund spurgte Birgitte Langkilde om, der er tænkt på faneparade ved Dronningens besøg d.1.september. Birgitte vil undersøge det.


Under kaffen og fastelavnsbollerne var der en længere debat om spejderes og FDF’s evne til at fastholde medlemmer kontra idræt som fodbold og håndbold der ofte mødes to eller tre gange ugentligt.

 

Næste orienteringsmøde: onsdag d.6.marts 2024 kl. 19,00.

 

Referent: Michael Bo Larsen

 

 

 

 

 


Referat af årligt orienteringsmøde onsdag d. 30. marts 2022


Deltagere:     Mette Bjørn Christensen (DDS Fæstningsgruppen og nyvalgt til BUS’ forretningsudvalg), Sidsel Schelde Jensen (DDS Fæstningsgruppen), Torben Vesterlund Jensen (FDF Fredericia 1 og medlem af BUS’ forretningsudvalg), Tove Damm Bahnsen (KFUM Bülov), Tine A Strøm (FDF Fredericia Vejlby), Christian Jensen (FDF Fredericia Vejlby), Jan Møller Jørgensen (KFUM Olaf Rye og formand for BUS’ forretningsudvalg), Mogens Bahnsen (KFUM Bülov og medlem af BUS’ forretningsudvalg), Henrik Ladeby (DDS Elbo og medlem af BUS’ forretningsudvalg), Ellen Wyke (KFUM Peder Griib), Grethe Nielsen (KFUM Olaf Rye) og Michael Bo Larsen (FDF Fredericia Vejlby og medlem af BUS’ forretningsudvalg)


Endvidere deltog Peder Tind (Fredericia byråd) og Birgitte Langkilde Jacobsen (Fredericia kommune)


Jan Møller Jørgensen bød velkommen, og foreslog vi begynder med en sang ”Den blå anemone”

Torben Vesterlund Jensen blev valgt til dirigent.

Jan Møller Jørgensen gennemgik den udsendte beretning og knyttede nogle kommentater hertil.

De kompensationsordninger der blev indført ved den seneste ændring af Fredericia ordning er nu udfaset. Det betyder færre offentlige tilskudsmidler, og et øget pres på enhedernes frivillige ledere, bestyrelser og grupperåd, for at skaffe midler til arbejdet i enhederne.

Omlægning af refusion af lokaletilskud er trukket tilbage efter dialog med Fredericia Kommune. Nogle enheder oplevede at forvaltningen mindskede lokaletilskud, så der ikke opnåedes 65% refusion. BUS ønsker gerne lokaletilskuddet bliver minimum 75%, som det tidligere har været. Til sammenligning yder Vejle og Kolding kommuner 75-80%.


Nyt Folkeoplysningsråd er nedsat, Jan Møller Jørgensen er repræsentant for BUS i de kommende 4 år.


Nytårskuren afholdes onsdag d.27.april i det Bruunske Pakhus. Alle er velkomne og opfordres til at komme. BUS indstiller én til friluftsprisen.

I Friluftsrådet er Mogens Bahnsen den lokale repræsentant.


Der skal i samarbejde med Fredericia kommune findes en enklere tilgang til at foretage indberetninger og ansøgninger vedrørende medlems- lokale- og kurustilskud.


Medlemstallet er fornuftigt pr.1/1 2022 er der 666 medlemmer under BUS. Forskelligt hvordan enhederne har oplevet nedlukning under Coronaen.

Peder Tind fra Fredericia Byråd, hvor han er formand for Kultur- og Idrætsudvalget har ordet.

Peder takkede for invitationen, og redegjorde kort om sin baggrund.


Er altid åben for henvendelser og tage en debat. Mener selv at mange problemer kan løses over en kop kaffe.

Kultur- og Idrætsudvalget skal i gang med at udarbejde en ny politik for området, en proces der indbefatter visioner og munder ud i handleplaner.


Peder Tind indrømmer at ansøgningsprocesser i kommunalt regi er tung, og er indstillet på at finde en enklere løsning indenfor lovens rammer.


Modtager gerne forslag.


Vil støtte op om at alle foreninger kommer tilbage ”på sporet” som i tiden før Corona.


Sundhedsprofilen for Fredericia kommune kunne være bedre, en del dårlige tendenser, et arbejde der skal gøres.


Spørgsmål og kommentarer til Peder Tind fra deltagere:

 • Kommunen har stor fokus på eliteidræt, noget på breddeidræt og faktisk ingen på spejdere og FDF
 • Spejdere og FDF rummer børn og unge med udfordringer (mange af dem der ikke passer ind i sportens verden) men lederne mangler hjælp til løfte opgaven
 • Tidligere hed udvalget ”Kultur og Fritid”, og rummede både sport, spejdere og FDF, aftenskoler, pensionistklubber. Nu hedder udvalget Kultur og Idræt; hvor er aftenskoler, pensionistklubber og spejdere og FDF blevet af?
 • BUS’ enheder render panden imod en mur, når der ansøges til renovering eller ombygning af hytter, etablering af bålhuse og shelters. Lederne er frivillige som vil yde et stykke arbejde for børn og unge, og ikke overdynges med bureaukrati.
 • Trods øgede midler til frivilligt arbejde blandet andet på BUS’ område, er midlerne ikke nået ud til enhederne. Er midlerne endt som øget bemanding i den kommunale administration?
 • Tak til kommunen for støtte ved renovering af hytte i Lyng

Peder Tind takkede for input. Nogle ansøgningsprocesser er omfattet af national e lovkrav og kan ikke ændres. Men er villig til at arbejde videre med de problemstillinger der er blev rejst. Peder Tind inviterede Jan Møller Jørgensen med til et af kommende møde i Kultur og Idrætsudvalget, for en dialog.

 

Økonomi
Henrik Ladeby fremlagde regnskab for 2020 og 2021.


Regnskabet for 2020 udviste et overskud på 8957,27. Skyldes især 2 udbetalinger af årligt administrationstilskud fra kommunen


Regnskabet for 2021 udviste et underskud på -641,84 kr. Skyldes at årligt administrationstilskud fra kommunen ikke er udbetalt.

Regnskaberne blev godkendt.

 1. Afholdte arrangementer: Bøgegrene blev uddelt i 2020 og 2021, flere steder kun til døren ind til plejecentrene, hvor personalet tog imod og bragte dem videre til beboerne.

Julemærkemarch blev on-line, hvor folk tilmeldte sig og gik selv. Årsoptakt / Friluftsliv I Mange Farver blev ikke gennemført i 2020 og 2021.

 1. Afholdte arrangementer
 2. a) Bøgegrene. Grethe Nielsen har kontakt Fredericia kommune om levering af bøgegrene, som udgangspunkt onsdag d.20.aril (ugen efter Påske). KFUM Bülow: Othello og Rosenhaven, KFUM Olaf Rye: Ulleruphus, KFUM Peder Griib: Øster Elkjær, FDF Fredericia 2: Hybyhus? Uddeling på Stævnhøj?
 3. b) Årsoptakt / FIMF opgaven ligger hos BUS’ forretningsudvalg. Et forslag er en vandretur på Fredericia Vold
 4. c) Julemærkemarch første søndag i december. Start og slut ved tøjhuset. Jan Møller Jørgensen er tovholder.
 5. d) Mogens Bahnsen informerede om lejren der foregår i Hedeland sø for Roskilde. Der indkaldes til et møde for de deltagende enheder.
 6. Indkomne forslag
 7. Nye vedtægter for BUS. Torben Vesterlund Jensen redegjorde for baggrunden for de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.
 8. Intet

Foreningernes dag i midtbyen d.3.september. Mulighed for at låne hytte. Grethe Nielsen kan kontaktes for yderligere info.

 

Udenfor dagsordenen: DDS udpegede Mette Bjørn Christensen til medlem af BUS’ forretningsudvalg.

Referent: Michael Bo Larsen


KOMMENDE BEGIVENHEDER


Hér kan du se de kommende arrangementer, som BUS er involveret i.

28.9.2024 Årsoptakt, 28.september

Konceptet fastholdes, med en 5 og 10 km rute. Årsoptakten afvikles fra kl 10 - 13.


30.11.2024 Fredslyset. Vandring med lys og kort gudstjeneste.


1.12.2024  Julemærkemarch

Opfordring til alle om at deltage, enten som grupper, familier eller alene.